Hoạt động tham vấn với cộng đồng địa phương – Dự án – Goethe-Institut Vietnam

 
 

Nhằm tìm hiểu thêm về tình hình thực tế về tiềm năng du lịch của Tam Mỹ Tây cũng như nhu cầu của cộng đồng địa phương nói chung và nhóm Tiên phong nói riêng, dự án triển khai các chuyến thực địa, các buổi thảo luận với chính quyền và cộng đồng địa phương.

Tham vấn cộng đồng về phát triển du lịch và quy chế du lịch vào ngày 19/4/2022. Chuyến thực địa và tham vấn nhanh này bao gồm có cả đại diện của Hiệp hội du lịch Quảng Nam, CAB Hội An và Trung tâm GreenViet. Nhóm tư vấn thực hiện đã gặp gỡ một số thành viên trong nhóm Tiên phong bảo tồn loài Chà vá chân xám để tìm hiểu ý kiến, mong muốn của cộng đồng. Đặc biệt là đã đi thực địa tại khu vực Núi hòn Hồn Dồ để tìm hiểu về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng phát triển du lịch. Kết quả cho thấy khu vực này có tiềm năng làm du lịch sinh thái và cộng đồng ủng hộ nên có quy chế du lịch hướng đến bảo tồn được loài Chà vá chân xám và các giá trị văn hóa địa phương.

GreenViet đã tổ chức 01 cuộc họp với Chi cục kiểm lâm, đại diện UBND xã vào ngày 14/9/2022 và 02 đợt đi thực địa vào ngày 22/6 và 3/10/2022 tại xã Tam Mỹ Tây để tìm hiểu và tham vấn nhằm mục tiêu có thêm thông tin và tìm sự đồng thuận của cộng đồng và địa phương trong phát triển du lịch theo hướng sinh thái dựa vào cộng đồng bền vững. Tất cả các bên đều thống nhất cần sớm có một Quy chế du lịch cộng đồng để định hướng cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

Tổ chức 02 cuộc họp với nhóm Tiên phong bảo tồn loài Chà vá chân xám vào ngày 7/4/2022 và 13/10/2022 để tham vấn cơ hội phát triển du lịch dựa vào cộng đồng và Quy chế du lịch. Mỗi cuộc họp có trên 70% thành viên nhóm tham gia. Nhóm rất ủng hộ phát triển sinh kế thông qua du lịch dựa vào cộng đồng, đặc biệt là đồng thuận về chia sẻ lợi ích trong Quy chế du lịch để góp phần bảo tồn loài Chà vá chân xám.