Phát triển du lịch xanh là mục tiêu của du lịch Quảng Nam, đang được sự thống nhất chủ trương của tỉnh và sự đồng hành của doanh nghiệp du lịch ở Quảng Nam.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức du lịch bền vững Thụy Sỹ- SSTP, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đang tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch thực hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh Quảng Nam (ban hành kèm Quyết định số 3570 ngày 04/12/2021 của UBND tỉnh).

Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam được áp dụng cho 6 lĩnh vực hoạt đồng du lịch. Tính đến ngày 26/3/2022, đã có 14 doanh nghiệp, cơ sở hoạt động du lịch đã thực hiện việc đánh giá online, để đề nghị cấp chứng nhận Du lịch xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *