Trong 2 ngày 23, 24/2/2023 vừa qua, Nhóm Tiên phong bảo tồn loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây đã thực hiện 2 buổi tuyên truyền các thông tin về:
☘️Đa dạng sinh học tại 30ha rừng tự nhiên xã Tam Mỹ Tây
☘️Phân bố loài Chà vá chân xám
☘️Các quy định pháp luật về bảo tồn loài Chà vá chân xám và động vật hoang dã
☘️Các hoạt động bảo vệ rừng và CVCX của Nhóm Tiên phong
☘️Thông tin liên hệ cho người dân khi phát hiện hành vi vi phạm về rừng và động vật hoang dã. Đồng thời giới thiệu các hoạt động sẽ thực hiện trong năm 2023 của Nhóm Tiên phong.
Đây là hoạt động rất ý nghĩa của Nhóm, giúp người dân các thôn Tú Mỹ, Tịnh Sơn hiểu được tầm quan trọng về đa dạng sinh học tại khu vực 30ha rừng tự nhiên và mức độ nguy cấp, quý, hiếm của loài Chà vá chân xám. Từ đó, hạn chế các tác động đến rừng tự nhiên và ủng hộ các hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn Chà vá chân xám.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *